اخبار فرش ماشینی

الماس خانه های ایرانی

الماس کویر توسن تیزپای فرش ماشینی ایران

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

مصاحبه اختصاصی مجله کهن با آقای محمدرضا انتظاری – مدیر عامل شرکت الماس کویر کرمان

مجله کهن : لطفا در ابتدا در مورد هولدينگ الماس كوير و زير مجموعه‌هاي آن توضيحاتي را بفرماييد.

هســته ی اصلــی هلدینــگ المــاس کویــر، شـرکت فـرش المـاس کویـر بـوده کـه دارای یـک مجموعــه تولیــدی فــرش ماشــینی و تکمیــل آن می باشد. ایــن شــرکت ۱۶ فروشــگاه در ســطح کشــور دارد کــه بــه طــور انحصــاری محصولات این شرکت رو عرضه می کنند. در کنـار ایـن فروشـگاه ها، متـی اسـت کـه مجموعـه گردشـگری ایـن هلدینـگ را در محـور هفـت بـاغ و در مسـاحت ۳۲۰۰۰ متـر مربعـی راه اندازی کرده ایم کـه شـامل یـک مجموعـه سـوارکاری و یـک رسـتوران مجلــل بــه نــام المــاس کویــر میباشــد. همچنین در حــوزه معــدن هــم فعالیتهایــی از جملــه اســتخراج ســنگ ساختمانی و تولید کربنات کلسیم را داریم.

مجله کهن : فرش الماس كوير چه طيفي از محصولات را به بازار فرش ماشيني ايران ارائه مي‌دهد؟

المـاس کویـر در تلاش بـوده تـا انـواع محصـولات فـرش ماشـینی را در سـبد کالای خـود داشـته باشـد. بـه دلیـل ارتبـاط مسـتقیم بـا مصـرف کننـده و فعالیـت فروشـگاههای عرضـه مسـتقیم کالا در سـطح کشـور، طیــف مختلفــی از محصــولات فــرش ماشــینی در مجموعــه المــاس کویــر تولیــد و عرضــه میشــود. علاوه بــر ایــن، گاهــا بخشــی از محصــولات را از همــکاران فعــال در ایــن حــوزه تامیــن می کنیم تــا بتـوانیم طیف گسترده ای از انـواع کالا را بـه مشـتریان خود عرضــه کنیم. در حــال حاضــر، محصــولات تولیــدی این شرکت شامل فرش های ۵۰۰، ۷۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه با تنوع در نوع الیاف و تراکم می باشد.

الماس کویر
حق کپی رایت عکس برای شرکت الماس کویر کرمان می باشد

مجله کهن :  برند فرش الماس كوير در دهه اخير به رشد و شكوفايي دست يافت و در عرصه فروش داخلی و هم در بخش صادرات قدم‌های محکمی را برداشته است. علت این موفقیت چه بوده و چه سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اید؟

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

شرکت فرش الماس کویر از ابتدا با ۵ شعبه در سطح استان کرمان در بخش های بازرگانی و فروش محصولات فرش ماشینی فعالیت خود را آغاز و با کسب تجربیات خوبی در زمینه های مذکور وارد عرصه تولید شد. همچنین در این مدت سلیقه و کیفت مورد نظر مصرف کنندگان رو بطور دقیق مورد بررسی قرار دادیم و با شروع فرایند تولید سعی در تولید محصولاتی متناسب با نیاز مشتریان داشته ایم.در این مدت توانستیم محصولات خوب و باکیفیت تولید کنیم که خوشبختانه با استقبال چشمگیری همراه بودیم و در مسیر رو به رشدی رو حرکت می کنیم. در بحـث صـادرات نیـز از سـال ۹۰ بـه طـور مسـتمر در نمایشــگاه های بین المللی از جملــه دموتکــس آلمــان، ترکیــه، چیــن و نمایشــگاه های مختلــف در عــراق حضــور داشــته ایم و در واقــع بــه نوعــی در بحــث صــادرات فعالیــت کرده ایــم.

خوشــبختانه در دو سـه سـال گذشـته برنـد مـا شـکل کاملـی از خـود نشـان داده و مشـتریان خاصـی از کشـورهای مختلـف جهـت تهیـه محصـولات خـود بـه مـا مراجعـه می کنند. آرزو داریـم کـه انشـاالله این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.

حق کپی رایت عکس برای شرکت الماس کویر کرمان می باشد

مجله کهن :  چطور شبکه توزیع مویرگی فروشگاهی خود را در سراسر ایران گسترش دادید؟در حال حاضر چند شعبه و مرکز مستقیم عرضه دارید؟

مــا از ســال ۷۳ در بخــش تولیــد فــرش ماشــینی در اســتان های کرمــان و یــزد فعالیــت داشــتیم. در آن زمـان، همـگام بـا برندهـای مطـرح فـرش ماشـینی از جملـه سـتاره کویـر، قالـی سـلیمان و باسـتان یـزد در حـال فعالیـت بودیـم و شـعب متعـددی بـه صـورت اختصاصـی و انحصـاری محصـولات تولیـدی مـا را بـه مشتریان عرضه می کردند.

تجربیاتـی کـه پیـش از تاسـیس کارخانـه بـه دسـت آوردیـم موجـب شـد کـه در زمـان تاسـیس و تولیـد بتوانیــم ایــن شــعب را توســعه دهیــم و بــه همیــن شـکل بـه صـورت مویرگـی در اکثـر شـهرهای اطـراف کرمـان و اسـتانهای همجـوار ایـن فعالیـت را ادامـه دادیـم. خوشـبختانه در شـرایط بـد اقتصـادی توانسـتیم بـه نوعـی ایـن شـرایط را بـه نفـع تولیـد بهبـود بخشـیم. در حـال حاضـر ۱۶ شـعبه بـه طـور مسـتقیم و زیـر نظـر شـرکت المـاس کویـر در سراسـر کشـور فعالیـت دارنـد.

مجله کهن :  الماس کویر همیشه به ارائه طرح‌های خاص کرمان و نقشه‌های جذاب شهرت داشته است. چرا تا این حد طراحی فرش برای الماس مهم است؟

میتوانــم بگویــم المــاس کویــر در ابتــدا بــه دلیــل ارائـه طرح ها و نقشـه های کرمـان توانسـت خـود را در بـازار مطـرح کنـد و در آن شـرایط بـد اقتصـادی فعالیـت خوبـی داشـته باشـد. طرحه ها و نقشــه های کرمــان را قبــل از تاســیس کارخانــه المــاس کویــر، بــه شـرکت هایی ماننـد سـتاره کویـر و باسـتان و قالـی سـلیمان داده بودیـم و آنهـا برایمـان تولیـد میکردنـد. ایـن امـر بـه مـا امیـدواری داد کـه میتوانیـم خـود وارد مقولـه تولیـد شـویم و خوشـبختانه ایـن اتفـاق افتـاد.

بـه یـاد دارم کـه در مقطعـی بیـش از ۳۰، ۴۰ کارخانـه نامـدار و قدیمـی در کشـور از طرح هـای کرمـان کپـی بـرداری میکردنـد و چـون بـازار در آن مقطـع نیـاز بـه ایـن محصـولات داشـت، آنهـا را تحـت عنـوان قالـی یـا فـرش کرمانـی حتـی بعضـا بـا پسـوند المـاس کویـر بـه بـازار عرضـه میکردنـد و خوشـبختانه دوران بسـیار خوبـی در فرش ماشینی کرمان رقم خورد. واحدهـای تولیـدی علاوه بـر حفـظ کیفیـت، بایـد طراحی هـای چشـم نـوازی هـم داشـته باشـند. بـه همیـن منظـور، مـا همیشـه سـعی کرده ایـم کـه از نظـر طـرح و رنگبنـدی کارهـای جدیـد و منحصـر بـه شـرکت خودمـان را ارائـه دهیـم. همیـن مـورد بـه نوعـی ویژگـی شـرکت مـا و وجـه تمایـز مـا بـا سـایر رقبـا در منطقه بوده است.

لوگو شرکت الماس کویر کرمان
لوگو شرکت الماس کویر کرمان

مجله کهن :  وضعیت کلی صنف تولید و فروش فرش ماشینی در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

خوشـبختانه در ۴، ۵ سـال گذشـته بـا توجـه بـا شـرایطی کـه در ارز اتفـاق افتـاد، بحـث صـادرات فـرش ماشـینی رونـق خوبـی یافـت. اکثـر کارخانه ها توانسـتند بـه نوعـی ایـن مسـیر را طـی کننـد و در واقـع ایـن اتفـاق بـه صنعـت فـرش کمک کـرد. اگـر چـه افزایـش قیمـت ارز بـه ضـرر بـازار داخـل شـد ولـی بـرای صـادرات تولیـد کننـدگان بـه نسـبت خـوب بـود. بـا اسـتقبالی کـه از سمت مشـتریان خارجـی شد، توانسـتیم در ایـن حوزه فعالیت خوبـی داشـته باشـیم. مـن فکـر میکنـم کـه اگـر رونـد ارز متعـادل شـود و در آینـده در یـک نـرخ پاییـن بـه ثبـات برسـد، قطعـا در بـازار تاثیـر گذاشـته و ایـن صنعـت دچـار چالـش خواهـد شـد.

مجله کهن :  چه برنامه‌هایی برای توسعه بازارهای صادراتی فرش الماس دارید؟ محصولات صادراتی شما چه نوع فرش‌هایی هستند؟ و به چه کشورهایی صادر می‌شوند؟

همانطـور کـه خدمتتـان عـرض کـردم، از سـال ۹۰ برنامه هـای توسـعه در بحـث صـادرات را در دسـتور کار خود قـرار داده و در حـال حاضـر نیـز در حـال پیـش بـردن آن هسـتیم. برای تحقیق و توسعه در بحث صادرات و بازاریابی کشورهای خارجی واحد R&D مجموعه رو بیش از پیش فعال کردیم تا بصورت مستمر در حال رصد مناطق مختلف باشد. این برنامه جز اصلی ترین برنامه های شرکت می باشد تا بتوانیم بهتر از قبل سهم بازار صادرات را از آن خود کنیم.

بیشـترین محصـولات صادراتـی مـا ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شـانه و در واقـع محصـولات ریــز بافــت هســتند. کشــورهای دیگــر ماننــد ترکیــه کــه رقیــب اصلــی ایــران هسـت، در محصـولات ریـز بافـت و طرحهـای کلاسیک زیاد موفـق نبوده انـد و بـه همیـن دلیـل مـا در صـادرات ایـن محصـولات بهتر عمل کردیم و خوشـبختانه تمـام همـکاران مـا در ایـن زمینـه بـه خوبـی فعالیـت میکننـد و اخیـرا نقشـه های مدرنـی کـه بـه نوعـی وینتیـج محسـوب میشـوند را تولیـد میکننـد کـه هـم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی با استقبال خوبی روبرو شده است. صـادرات مـا بیشـتر بـه کشـورهای چیـن، روسـیه و حاشـیه خلیـج فـارس و برخـی کشـورهای آفریقایـی میباشـد و امیـدوارم کـه بتوانیـم حداقـل در همیـن مناطـق صـادرات خـود را بیشـتر توسـعه دهیـم.

جلد شماره اردیبهشت مجله نساجی کهن با حضور آقای محمد رضا انتظاری
جلد شماره اردیبهشت مجله نساجی کهن با حضور آقای محمد رضا انتظاری

مجله کهن :  بازار جهانی فرش ماشینی را به ویژه در دوران کرونا چطور ارزیابی می کنید؟ آیا برنامه ای برای حضور در دموتکس ۲۰۲۲ دارید؟

بـه هـر حـال وضعیـت کرونـا در اقتصـاد جهـان و بـازار دنیـا تاثیـر زیـادی گذاشـته اسـت که فـرش هـم مسـتثنی از ایـن امـر نبـوده است. اگـر چـه بایـد ایـن بحران ها را پشـت سـر گذاشـت و بـه جلـو حرکـت کـرد ولی باید ذکر کنم که کرونـا تاثیـر بسزایی بـر بـازار فرش گذاشـته و توانسـته بـه نوعـی رکـودی کلـی در ایـن بخـش رقـم بزنـد. قطعـا در نمایشـگاه های بین المللی مخصوصـا دموتکـس در کشـور ترکیـه و کشـور آلمـان حضـور خواهیـم داشـت. امیـدوارم هـر چـه سـریعتر موانـع پیـش رو برداشـته شـده و بـه شـرایط عـادی برگردیـم تـا انشـالله بتوانیـم حضـور بهتـر و پـر رنگ تری در نمایشـگاههای خـارج از کشـور داشـته باشـیم.

مجله کهن :  در پایان می‌توانید هر مطلب یا موردی که لازم می‌دانید را ذکر بفرمایید.

من مطلب خاصی ندارم و از تیم بسیار خوب مجله کهن تشکر میکنم. از تلاش و زحمات این گروه که همیشه اخبار به روز صنعت نساجی و فرش ماشینی را به اطلاع عموم می‌رسانند، سپاسگذارم.

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن