مقالات

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻪ روش OWAS

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻪ روش OWAS

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪی

ﭼﻜﻴﺪه

ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ وﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد را ﭘﻴﻤﻮد وﺑﻪ آن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳ .ﻨﺪارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ داﻧﺸﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ،ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﻣﺤﺾ وﻛﺎرﺑﺮدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻛﺎر،ﺧﺴﺘﮕﻲ وﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻧﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪن وﺣﻤﺎﻳﺖ وﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺪاﻋﻲ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻓﻨﻼﻧﺪی Ovako oy در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻛﺎری (OWAS)، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وراه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

دانلود مقاله

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : الیاف مصنوعی یا الیاف بشر ساخت چیست ؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن