اخبار نساجی

آئین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی اصلاح شد

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن


وزیران عضو کارگروه مسکن آئین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:« آیین‌نامه تشکـیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی» موضوع تـصویب‌نامه شـماره ۲۹۲۵۳/ت۱۹۲۹۵هـ مورخ ۹/۷/۱۳۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در مـاده (۱) عبارت « کـانون کاردانهای فنی ساخـتمان که از این پـس در این آیین‌نامه به اختصار کانون نامیده می‌شود.» به عبارت « سازمان نظام کاردانی ساختمان که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود» تغییر می‌یابد.

hinza chemical تبلیغات

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴) اضافه می‌شود:

« تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص مذکور طبق بند (ث) ماده (۱۷) آیین‌نامه تعیین می‌شود.»

۳ـ در ماده (۵) بعد از عبارت « با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» عبارت « و شورای مرکزی سازمان» اضافه می‌شود.

۴ـ ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده۸ ـ متقاضی نمی‌تواند به طور همزمان عضویت سازمان استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد.

تبصره ـ اعضاء سازمان که موفق به ارتقای مدرک تحصیلی در رشته‌های موضوع این آیین‌نامه شده‌اند فقط تا زمانی که به عضویت سازمان نظام‌مهندسی استان پذیرفته نشده باشند می‌توانند عضویت و فعالیت خود را در سازمان ادامه دهند.»

۵ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰) اضافه می‌شود:

« تبصره ـ در استانهایی که سازمان به دلیل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوط منحل یا تعطیل شده است به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی، امور سازمان در آن استان تا تشکیل هیئت مدیره جدید، با سرپرستی سازمان مسکن و شهرسازی استان انجام خواهدشد.»

۶ ـ در ماده (۱۳) بعد از واژه « بازرس» واژه « بازرسان» اضافه می‌شود و عبارت « یا (۱۵) نفر از اعضاء کانون» به عبارت « بیست درصد از اعضاء سازمان» تغییر می‌یابد.

۷ـ ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده ۱۸ـ هر سازمان استان دارای هیئت مدیره‌ای خواهدبود که تعداد اعضای اصلی آن با توجه به تعداد اعضاء سازمان استان و به شرح زیر تعیین می‌شوند:

تعداد اعضاء سازمان تا ۲۵۰۰ نفر ۲۵۰۱ تا ۶۰۰۰ نفر ۶۰۰۱ نفر به بالا
تعداد اعضاء هیئت مدیره ۷ عضو ۹ عضو ۱۱ عضو
تبصره۱ـ نحوه تعیین تعداد اعضاء اصلی هیئت‌مدیره متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به تفکیک رشته‌های اصلی براساس دستورالعملی خواهدبود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
تبصره۲ـ در تمـامی موارد اعضای هر یک از « رشته‌های اصلی» باید حداقل مشتمل بر (۱۵) نفر باشند تا حسب مورد، نماینده آن رشته بتواند یک عضو اصلی در هیئت مدیره داشته باشد.
تبصره۳ـ هیئت‌مدیره در هر یک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهدداشت.
تبصره۴ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آرا انتخاب خواهندشد و اگر در هیچ یک از رشته‌های یک گروه، داوطلب واجد شرایط در حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیئت مدیره از رشته‌ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آرا انتخاب خواهندشد.»
۸ ـ ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده۲۱ـ برای انجام انتخابات هیئت مدیره سازمان استان، هیئت اجرایی انتخابات مرکب از (۳) یا (۵) عضو سازمان استان با داشتن حداقل (۹) سال سابقه کار مفید و عملی در رشته و حرفه مربوط و پروانه اشتغال به کار کاردانی حداقل در پایه (۲) تعیین می‌شوند. سازمان مسکن و شهرسازی استان دو برابر موردنیاز از اعضای « سازمان استان» تعیین می‌نماید، نصف افراد یادشده با انتخاب خود آنها و با اکثریت آرا به عنوان هیئت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی می‌شوند. هیئت اجرایی انتخابات باید حداقل سه ماه قبل از شروع انتخابات مشخص شوند.
تبصره۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اولین دوره انتخابات، هیئت اجرایی را راساً از بین اعضاء « سازمان استان» انتخاب می‌نماید.
تبصره۲ـ هیئت اجرایی انتخابات سازمان برای استانهایی که تا (۲۵۰۰) عضو دارند (۳) نفر و بیش از (۲۵۰۰) عضو (۵) نفر خواهدبود.
تبصره۳ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان نظارت بر انتخابات سازمان استان را بر عهده خواهدداشت.
تبصره۴ـ اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت نمی‌توانند نامزد عضویت در هیئت‌مدیره سازمان استان باشند.
تبصره۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی نظارت عالی بر انتخابات سازمان را در سراسر کشور عهده‌دار خواهدبود.»
۹ـ ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده۲۲ـ جلسات هیئت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء مذکور و نماینده دستگاه نظارت (بدون حق رأی) رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهدبود.»
۱۰ـ در ماده (۳۳) عبارت « هر سازمان استان بر حسب تعداد اعضا تا (۲۵۰۰) نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهدداشت که» جایگزین عبارت « هر کانون بر حسب تعداد اعضا تا ۱۵۰ نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهدداشت» می‌شود.
۱۱ـ ماده (۳۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده۳۶ـ به منظور ایجاد تمرکز، انسجام و انتظام حرفه‌ای بیشتر بین سازمان استانها و بهره‌برداری از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در استان، شورای مرکزی سازمان از بین اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان استانها، براساس دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی سازمان می‌تواند در فواصل زمانی مناسب (یک بار در سال) نسبت به تشکیل گردهمایی اعضاء اصلی هیئت مدیره سازمان در یکی از استانهای متقاضی اقدام نماید.»
۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۳۷) به آیین‌نامه اضافه می‌شود:

« ماده۳۷ـ درصدی از وجوه واریزی که از محل پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و یا به استناد ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور انجام وظایف قانونی در جهت اعتلای نظام مهندسی، امور کنترل ساختمان، ترویج، توسعه و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف و ترویج روشهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین‌شده، در اختیار سازمان استانها قرار می‌گیرد.»

۱۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۳۸) به آیین‌نامه اضافه می‌شود:
« ماده۳۸ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردانهای فنی در بخشهای نـظارت و اجرا و سایر موارد، طبق دستورالعملهایی خواهدبود که وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان، ابلاغ می‌نماید.»

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۰ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن