ایران ایر خرید سه فروند بویینگ ۷۴۷ از امارات را تایید نكرد

مدیر روابط عمومی شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خرید سه فروند هواپیمای بویینگ ۳۰۰ ۷۴۷ توسط شركت هواپیمایی ایران ایر

ادامه