مهندس مقراضي: توليد كننده بايد توان سرمايه گذاري جديد را داشته باشد.

گفتگو باآقاي مهندس مقراضي؛ كارشناس صنعت نساجي در حاشيه روز دوم نمايشگاه فرش و موكت تهران نظرات يكي از كارشناسان

ادامه