فرش ماشینی و تولید ۹۴ میلیون متر مربعی در سال ۹۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در سال گذشته ۹۴ میلیون متر مربع فرش ماشینی در کشور تولید شد.

ادامه