لطفا پاسخگو باشید؛چه کسانی از برگزاری دو رویداد به فاصله یک ماه سود می‌برند؟

این روزها صنعت نساجی و تولیدکننده‌گان کشور با پدیده دو نمایشگاه به فاصله کمتر از یک ماه مواجه هستند. حرف

ادامه