بازگشت بیش از هزار واحد صنعتی به چرخه تولید در سال ۹۵

  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: یک هزار و

ادامه