ويژگي هاي نخ پنبه اي در تار فرش دست باف‏

۱٫نمره نخ: نمره ي نخ تار (چله) فرش دست باف طبق اين جدول پيشنهاد مي شود:‏

نمره نخ انگليسي
۱۰ شش لا تا دوازده لا‏
۲۰ شش لا تا بيست و چهار لا‏
‎ ۳۰‎‏ شش لا تا پانزده لا‏

نمره متريك نخ
۱۷ شش لا تا دوازده لا‏
۳۴ شش لا تا بيست و چهار لا
۵۰ شش لا تا پانزده لا‏

نمره تكس نخ
۵۹ شش لا تا دوازده لا‏
۵/۲۹ شش لا تا بيست و چهار لا‏
۲۰ شش لا تا پانزده لا‏

نخ فرش دست باف بايد حد اقل شش لا بوده و نمره آن نبايد ضخيم تر از ۱۰ (نمر ه انگليسي نخ) باشد‏

۲٫ نمره نخ بوبين يا كلاف هر پارتي بايد مطابق مقدار اظهار شده بر روي برچسب آن باشد كه متعلق به كارخانه توليد كننده است؛ ولي، حدود آن ۵/‏‎۰‎‏ + ــ است.‏

۳٫ تاب نخ: ضريب تاب نخ يك لا طبق اين   چنين پيشنهاد مي شود:‏

تعداد لاي نخ : يك لا
ضريب تاب متريك‎ : ‎‏۱۳۶‏
ضريب تاب تكس  : ۴۳‏

۴ . تاب در متر نخ: تعداد تاب در متر نخ يك لا چندين لا و جهت آن طبق پيشنهاد و توافق خريدار و فروشنده تعيين مي شود. ولي ميانگين تاب در متر نخ آزمون شده نبايد از ۵ درصد تاب در متر نخ اظهار شده تجاوز كند.‏

۵٫ ضريب تغيرات مقاومت  نخ تا حد پارگي براي نخ چند لا حد اكثر۵ درصد است.‏
افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي: درصد افزايش طول نخ تا حد پارگي براي نخ يك لا حد اكثر ۶ درصد است.  درصد افزايشي نسبي طول نخ تا حد پارگي براي نخ چند لا حداكثر ۵/۹ درصد است.‏

۶٫ گره: ضخامت گره نبايد از سه برابر قطر نخ بيشتر باشد.‏
در ازاي دم گره ها در حالت آزاد نبايد از ۵ ميليمتر تجاوز كند.‏

۷٫ عيوب غير مجاز: بوبين يا كلاف هاي نخ در موقع بازرسي و آزمون هاي چشمي بايد عاري از عيوبي به شرح زير باشد.‏
– پارگي نخ در لابه لاي بوبين كلاف بدون اين كه گره خورده باشد.‏
–  پارگي نخ
–  سست بودن گره
–  فشردگي و شكستگي و خراشيدن بوبين
–  پيچش نامنظم و ريزش نخ (شل شدن)‏
–  اختلاف وزن نخ بسته بندي شده در پارتي

ويژگي هاي تعيين شده در بالا بر اساس نخ هاي توليدي كارخانه اي است و فقط با مشخصات بخشي از نخ هاي چله مصرفي در فرش مطابقت دارد، مشخصات در نظر گرفته شده به ميزان زيادي از نيازمندي هاي نخ تار فرش از جمله روش تشخيص درجه خلوص پنبه مصرفي و نمره و مقدار لاي نخ بر اساس رج شمار فرش به دور است. ‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *